HALOGENI DERIVATI UGLJOVODONIKA PDF

December 29, 2019 By:

Halogeni derivati ugljovodonika (DDT, aldrin, lindan) 4. Homolozi i derivati benzena (nitrofenol, nitrikrezol, ksilen) fosfati (malation, paration) 6. dokument za sajt-halogeni derivati ugljovodonika. Uploaded by. api · dokument za sajt-oksido-redukcione reakcije. Uploaded by. api Podela organskih rastvara Podela organskih rastvarača(Simonin)• Alifatični ugljovodonici;• Aromatični ugljovodonici;• Amino i.

Author: Maucage Zugul
Country: Luxembourg
Language: English (Spanish)
Genre: Personal Growth
Published (Last): 18 May 2005
Pages: 77
PDF File Size: 16.35 Mb
ePub File Size: 19.65 Mb
ISBN: 841-5-40305-939-7
Downloads: 71974
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tojanris

Naftalen i njegovi derivati podlijeu reakcijama supstitucije i to u halogsni 1. To su vrste ili tene supstance, nerastvorljive u vodi, ali se dobro rastvaraju u organskim rastvaraima etar, heksan, tetrahlorugljenik, Ugalj je kompaktna slojevita naslagana masa, porijeklom iz biljaka koje su bile izloene raspadanju pod visokim pritiscima i temperaturama.

Hlorofluorougljenik

C Adicione reakcije benzenaAdicione reakcije nisu karakteristine za benzen. Najjednostavniji i osnovni predstavnik aromatinih ugljovodonika je benzen, ija je molekulska formula C6H6. Pri ovoj reakciji nastaje benzen-sulfonska kiselina: Prava struktura benzena je ona koja je neto izmeu ove dvije strukture I i II. Ostatak nestalih ugljenikovih veza zauzimaju atomi hlora.

Seminarski Rad – Ugljovodonici – Documents. Zbog sloenosti svoje strukture, benzen uestvuje u reakcijama elektrofilne supstitucije, reakcijama adicije, kao i u reakcijama oksidacije derivata benzena.

  CIRUGIA CARDIOTORACICA PDF

Preostali atomi su hlorni. Pre prve upotrebe CFC, Epruveta se zatvori zapuaem kroz koji je postavljena dua staklena cijev i blago se zagrijava na vodenom kupatilu.

Konzervirani sprejevi nose simbol opasnosti vrlo lako zapaljivo habanja.

Masti i ulja CRC Handbook of chemistry and physics. Veoma je toksina supstanca, razara crvena krvna tjelaca, izaziva anemiju i leukemiju, pa je potrebno izbjegavati izlaganje parama ovog ugljovodonika. Oni su izuzetno stabilni, inertni sastojci. Primjena i znaaj aromatinih ugljovodonika Noller, , Kemija organskih spojeva”, Tehnika knjiga, Zagreb, Da bi ugljenikovi atomi bili etverovalentni, prsten sadri naizmjenino rasporeene tri dvostruke veze.

Alkilhalogenidi by Jasmina Lukić on Prezi

UVOD Ugljovodonici su organska jedinjenja u iji sastav ulaze atomi ugljenika i vodonika. Tipovi hemijskih reakcija u organskoj hemiji Aromaticni ugljovodonici Download Report. Zbog toga je upotreba CFC sada zabranjena u mnogim oblastima ranije primjene. Jednostavan primer je CFC Izvori aromatinih ugljovodonika i njihovo dobijanje Kada se smjesi benzena i broma doda malo gvoa, dolazi do reakcije pri kojoj se oslobaa bromovodonik, a vodonikov atom benzena se zamjenjuje atomom broma.

Primjerom benzena pokazuje se karakteristino hemijsko ponaanje ove klase ugljovodonika. Utvreno je da su sve veze izmeu ugljenikovih atoma u prstenu iste duine, ali ta duina ne odgovara ni duini jednostruke veze ni duini dvostruke veze, ve je negdje izmeu: Koristi se za dobijanje razornog eksploziva torotina. Zbog svoje strukture, benzen uestvuje u reakcijama elektrofilne supstitucije, u reakcijama adicije kao i u reakcijama oksidacije derivata benzena.

  74LS165N DATASHEET PDF

Hlorofluorougljenik — Википедија, слободна енциклопедија

Aromatini ugljovodonici su ciklina jedinjenja koja se po svom hemijskom ponaanju razlikuju od alifatinih ugljovodonika alkana, alkena, alkina, alkadiena i cikloalkana. B Mehanizam aromatine supstitucijeKarakteristine aromatine supstitucije vre se na sljedei nain: Za takvu strukturu kaemo da je rezonancioni hibrid ovih dviju rezonancionih struktura.

Danas, benzen se koristi u razne svrhe kao to je proizvodnja boja, pesticida i lijekova. To jedinjenje je prvo dobilo naziv benzin ali je Liebig halogenu da bi vie odgovarao naziv benzol gdje zavretak ol oznaava tekuinu.

Molecular Biology of the Cell, 4th Ed. Kao ugljkvodonika drugi ugljovodonici i areni grade homologi red.

Proizvodi organske hemijske industrije alkoholi, fenoli, organske kiseline, estri Documents. Benzen je tenost bez boje karakteristinog mirisa.